Trang chủ Văn bản Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 về công tác văn thư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Số kí hiệu 30/2020/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 về công tác văn thư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Nội dung

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 về công tác văn thư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực pháp luật.

Ngày tạo 05-03-2020
Các file đính kèm Tải về