Trang chủ Quảng cáo Hình ảnh Kết quả đánh giá chất lượng Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc

Kết quả đánh giá chất lượng Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc

Qua các năm Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh  Phúc luôn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Các hoạt động của Bệnh viện tăng dần việc chuẩn hóa theo quy trình chất lượng.

NĂM 2016

– TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 261 (Có hệ số: 282)

– ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.32

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

9

36

30

3

78

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

11.54

46.15

38.46

3.85

78

 

NĂM 2017

– TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 269 (Có hệ số: 294)

– ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.46

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

6

35

33

4

78

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

7.69

44.87

42.31

5.13

78

 

NĂM 2018

– TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 279 (Có hệ số: 304)

– ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.58

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

4

31

37

6

78

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

5.13

39.74

47.44

7.69

78

NĂM 2019

– TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 280 (Có hệ số: 305)

– ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.59

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

2

33

38

5

78

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

2.56

42.31

48.72

6.41

78

Ý kiến bình luận