Trang chủ Chưa được phân loại
2022 02 26 083807

Hướng dẫn sửa giờ phiếu điều trị

Mục đích: Sử dụng đối với các trường hợp ra viện đột xuất (có phiếu điều trị sau thời điểm ra viện). Do hiện tại không xóa được phiếu điều[...]